• DYŻURY NAUCZYCIELI 2013/2014

    • SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
      

     w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej

     z Oddziałami Integracyjnymi

     imienia majora Henryka Sucharskiego

      

      

     1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.
     1. Nauczyciel dyżurny odpowiada za ład i porządek na holach, klatce schodowej, w sanitariatach, boisku i terenie przyszkolnym.
     1. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie przebywali na terenie przyległym do szkoły oraz nie oddalali się poza teren szkoły.
     1. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest stały osobisty monitoring rejonu dyżuru.
     1. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.
     1. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom.
     1. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, dyżuruje nauczyciel mający wyznaczone stałe zastępstwo w tygodniowym planie dyżurów.
     1. W razie nieobecności, nauczyciela dyżurującego i braku nauczyciela mającego zastępstwo, dyżur pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora/wicedyrektora szkoły.
     1. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów oraz na klasy pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, aby tę opiekę zapewnić.
     1. Ustala się harmonogram dyżurów w oparciu o tygodniowy plan zajęć.

      

     REJONY DYŻURÓW NAUCZYCIELIć.

     1.     czerwony hol, klatka schodowa, wyjście gospodarcze,  wyjście główne
     1.     hol główny,  wc dziewcząt, wc chłopców,  boisko szkolne
     1.     wejście od strony szatni,  szatnia,  teren przed szkołą – parking

      

     1. Podczas sprzyjającej pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko. (dyżur pełnią nauczyciele z Rejonu II)
     1. Dyżur pełniony jest prawidłowo, jeżeli:
     • w szkole i na boisku panuje ład i porządek,
     • teczki są ułożone w wyznaczonych miejscach,
     • nie ma śmieci,
     • po dzwonku na lekcję uczniowie są ustawieni według ustaleń,
     • uczniowie sprawnie i bezkolizyjnie wychodzą i wchodzą do budynku szkolnego,
     • podjęta jest natychmiastowa interwencja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa,
     • w przypadku umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia mienia, spowodowania kolizji itp. zostanie ustalony sprawca.

      

     DYZURY_NAUCZYCIELI_2013)2014(1).pdf