• Klauzula INFORMACYJNA

    • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie składający się ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie im. M. Sucharskiego oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie z siedzibą w 78-120 Gościno, ul. Tadeusza Kościuszki 5.
     2. W Zespole Szkół w Gościnie został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodo@goscino.com.pl
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
     • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
     • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
     1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
     • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
     • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
     1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
     2. Posiada Pani/Pan prawo:
     • dostępu do treści swoich danych,
     • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
     • żądania usunięcia danych, gdy:
      • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
      • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
     • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
     • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
     • ograniczenia przetwarzania, gdy:
     • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
     • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.