•    Gościno, dnia 18 czerwca 2020 r.

    

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

    SEKRETARZA SZKOŁY

   nazwa stanowiska pracy

    

   w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

    

   Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Anna Wieteska,  zamieszkała w Gościnie, na ul. Kasztanowa 1.  

     Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   Pani Anna Wieteska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i 29 - letni staż pracy ( w tym siedem lat w oświacie). Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza. Jest osobą kompetentną, znającą obsługę programów oświatowych, w tym VULCAN, SIO.

                                                                                                                 

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                               Marlena Fidos

  • W dniu 2 czerwca 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza nabór na wolne stanowisko: SEKRETARZ SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    1 etat
    Początek pracy:
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

    SEKRETARZ SZKOŁY


    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 14, 78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156

    2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
    3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    4. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    5. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128, ze zm.)

    Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
    1) jest obywatelem polskim,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
    7) staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.

    6. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) znajomość podstaw księgowości,
    3) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,
    4) umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    5) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    7) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    8) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

    7. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
    3) Prowadzenie AKT osobowych.
    4) Sporządzanie budżetu jednostki
    5) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    6) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik, Vulcan),
    7) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
    8) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    9) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.:
    a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
    b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
    c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
    d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.,
    e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
    10) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    8. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    8) oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

    Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

    9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

    10. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 8 powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 15 czerwca 2020 r. roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów lub przesłania dokumentów:
    ­ adres stacjonarny: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    c) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    d) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    11. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 15 czerwca 2020 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – w ustalonym z kandydatem terminie

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie
    Marlena Fidos

    Załączniki można pobrać ze strony BIP:

    http://spbip.goscino.com.pl/index.php?id=118801
  • Sekretarz SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    cały etat
    Początek pracy:
    1 czerwca 2020 r.
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej
    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY


    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 14, 78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156

    2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
    3. Okres zatrudnienia: od 1 czerwca 2020 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128, ze zm.)

    Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
    1) jest obywatelem polskim,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
    7) staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) znajomość podstaw księgowości,
    3) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,
    4) umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    5) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    7) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    8) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
    3) Prowadzenie AKT osobowych.
    4) Sporządzanie budżetu jednostki
    5) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    6) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik, Vulcan),
    7) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
    8) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    9) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.:
    a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
    b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
    c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
    d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.,
    e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
    10) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),
    6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    8) oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być wysłane (poczta tradycyjna, mail) lub dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 20 maja 2020 r. roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów lub przesłania dokumentów:
    ­ adres stacjonarny: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    ­ mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl
    c) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    d) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 21 maja 2020 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 23 maja 2020 roku

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie
    Marlena Fidos

    załączniki dostępne na BIP