• Oferty pracy w naszej szkole

  •                                                                   Gościno, dnia 21 maja 2020 r.  

    

   Lista kandydatów

   spełniających wymagania formalne
   na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie

    

    

   1. Nazwa i adres jednostki: 
   Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
   ul. T. Kościuszki 5
   78-120 Gościno


   2. Określenie stanowiska urzędniczego:
   1) Sekretarz Szkoły
   2) Liczba etatów: 1


   3. Lista kandydatów: 
   Ilość zarejestrowanych ofert:

    

   W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

    

   1. Pani Aleksandra Dekarska
   2. Pani Katarzyna Sikorska
   3. Pani Anna Wieteska

                                                                                              Przewodnicząca komisji 
                                                                                                    Marlena Fidos

  • Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza nabór na wolne stanowisko: SEKRETARZ SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    cały etat
    Początek pracy:
    od 1 września 2017 r.
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY

    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 78-120 Gościno, tel. 94 35 12 156
    2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
    3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014r, poz. 1202, ze zm.:
    1) posiada obywatelstwo polskie,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
    4) posiada nieposzlakowaną opinię,
    5) posiada wykształcenie średnie z co najmniej 5-letnim stażem pracy w administracji lub księgowości.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) znajomość podstaw księgowości,
    3) wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych,
    4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    5) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point,
    6) umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    7) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    8) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    9) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji,

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    3) Prowadzenie korespondencji według rzeczowego wykazu akt, gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń i okólników,
    4) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik),
    5) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
    6) Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list, ich aktualizacja, a także ich archiwizacja, śledzenie przebiegu spełniania obowiązku szkolnego uczniów),
    7) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    8) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.:
    a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
    b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
    c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
    d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.,
    e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
    9) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport),
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji na stanowisku sekretarza, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 18 sierpnia 2017 r., do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Zespołu Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    c) Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
    d) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    e) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 18 sierpnia 2017 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 21 sierpnia 2017 r.

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w dniu 22 sierpnia 2017 r. na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.


    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie
    Marlena Fidos

    Załączniki można pobrać ze strony:
    http://spbip.goscino.com.pl/index.php?id=107444


    Gościno, dnia 18 sierpnia 2017 r.

    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
    na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie.


    1. Nazwa i adres jednostki:
    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. T. Kościuszki 5
    78-120 Gościno


    2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    1) Sekretarz Szkoły
    2) Liczba etatów: 1

    3. Lista kandydatów:
    Ilość zarejestrowanych ofert: 1
    W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
    1) Pani Renata Hines
    W/w kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, które zostaną przeprowadzone dnia 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. T. Kościuszki 5.

    Przewodnicząca komisji
    Marlena Fidos


    Gościno, dnia 21 sierpnia 2017 r.


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

    SEKRETARZA SZKOŁY
    nazwa stanowiska pracy

    w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Hines, zamieszkała w Gościnie, na ul. Lipowej 6.

    Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    Pani Renata Hines spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz 24 - letni staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły.
    Dyrektor Szkoły
    Marlena Fidos
  • NAUCZYCIEL FIZYKI

  • Tyflopedagog

  • Sekretarz SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    1/2 etatu
    Początek pracy:
    1 stycznia 2018 r.
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY

    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 78-120 Gościno, tel. 94 35 12 156
    2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
    3. Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2018 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014r, poz. 1202, ze zm.:
    1) posiada obywatelstwo polskie,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
    4) posiada nieposzlakowaną opinię,
    5) posiada wykształcenie średnie z co najmniej 5-letnim stażem pracy.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych,
    3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    4) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point,
    5) umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    6) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    7) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    8) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji,

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    3) Prowadzenie korespondencji według rzeczowego wykazu akt, gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń i okólników,
    4) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków,
    5) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    6) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej.
    7) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport),
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji na stanowisku sekretarza, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 28 grudnia 2017 r., do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Zespołu Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    c) Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
    d) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    e) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 28 grudnia 2017 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 29 grudnia 2017 r.

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w dniu 29 grudnia 2017 r. na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.

    Dyrektor Zespołu w Gościnie
    Marlena Fidos
    Gościno, dnia 28 grudnia 2017 r.

    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
    na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie.


    1. Nazwa i adres jednostki:
    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. T. Kościuszki 5
    78-120 Gościno


    2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    1) Sekretarz Szkoły
    2) Liczba etatów: 1/2

    3. Lista kandydatów:
    Ilość zarejestrowanych ofert: 1
    W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
    1) Pani Anna Marecka
    W/w kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, które zostaną przeprowadzone dnia 29 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. T. Kościuszki 5.

    Przewodnicząca komisji
    Marlena Fidos


    Gościno, dnia 29 grudnia 2017 r.

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

    SEKRETARZA SZKOŁY
    nazwa stanowiska pracy

    w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury


    naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Marecka, zamieszkała w Gościnie, na ul. Kołobrzeska 4/1.


    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

    Pani Anna Marecka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz 5 - letni staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły.
    Dyrektor Szkoły
    Marlena Fidos
  • Sekretarz SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    1/2 etatu
    Początek pracy:
    1 września 2018 r.
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY


    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 78-120 Gościno, tel. 94 35 12 156
    2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
    3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2018 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014r, poz. 1202, ze zm.:
    1) posiada obywatelstwo polskie,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
    4) posiada nieposzlakowaną opinię,
    5) posiada wykształcenie średnie z co najmniej rocznym stażem pracy.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych,
    3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    4) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point,
    5) umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    6) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    7) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    8) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji,

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    3) Prowadzenie korespondencji według rzeczowego wykazu akt, gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń i okólników,
    4) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków,
    5) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    6) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej.
    7) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport),
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 30 sierpnia 2018 r., do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Zespołu Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    c) Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
    d) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    e) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 30 sierpnia 2018 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 31 sierpnia 2018 r.

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w dniu 31 sierpnia 2018 r. na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.


    Dyrektor Zespołu w Gościnie
    Marlena Fidos

    Załączniki można pobrać ze strony:
    http://spbip.goscino.com.pl/index.php?id=108580


    Gościno, dnia 30 sierpnia 2018 r.

    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
    na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie.


    1. Nazwa i adres jednostki:
    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. T. Kościuszki 5
    78-120 Gościno


    2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    1) Sekretarz Szkoły
    2) Liczba etatów: 1/2

    3. Lista kandydatów:
    Ilość zarejestrowanych ofert: 4
    W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
    1) Pani Iwona Adamczyk - godz. 8.00
    2) Pani Marta Tetera - godz. 8.30
    3) Pani Magdalena Kołodziejska - godz. 9.00
    4) Pani Anna Ciesielska - godz. 9.30
    W/w kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzone dnia 31 sierpnia 2018 r. w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. T. Kościuszki 5.

    Przewodnicząca komisji
    Marlena Fidos

    Gościno, dnia 31 sierpnia 2018 r.


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

    SEKRETARZA SZKOŁY
    nazwa stanowiska pracy

    w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi


    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Kołodziejska, zamieszkała w Gościnie, na ul. Szafirowa 28.
    Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    Pani Magdalena Kołodziejska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz pożądany staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły.


    Dyrektor Szkoły
    Marlena Fidos
  • SEKRETARZ SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    1 etat
    Początek pracy:
    1.9.2019
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY

    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 14, 78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156

    2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
    3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128, ze zm.:)
    Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
    1) jest obywatelem polskim,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
    7) staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) znajomość podstaw księgowości,
    3) wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych,
    4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    5) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,
    6) umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    7) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    8) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    9) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
    3) Prowadzenie AKT osobowych.
    4) Sporządzanie budżetu jednostki
    5) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    6) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik),
    7) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
    8) Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list, ich aktualizacja, a także ich archiwizacja, śledzenie przebiegu spełniania obowiązku szkolnego uczniów),
    9) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    10) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.:
    a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
    b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
    c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
    d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.,
    e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
    11) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    8) oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 21 sierpnia 2019 r. roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej, ul. Grunwaldzka 14, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    c) Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
    d) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    e) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 21 sierpnia 2019 roku
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 23 sierpnia 2019 roku

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie
    Marlena Fidos

    DOKUMENTY DO POBRANIA:
    http://spbip.goscino.com.pl/index.php?id=108578
  • SEKRETARZ SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    1 etat
    Początek pracy:
    1.9.2019
   • Uwagi:
    Gościno, dnia 21 sierpnia 2019 r.    Lista kandydatów
    spełniających wymagania formalne
    na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie
    1. Nazwa i adres jednostki:
    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. T. Kościuszki 5
    78-120 Gościno


    2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    1) Sekretarz Szkoły
    2) Liczba etatów: 1

    3. Lista kandydatów:
    Ilość zarejestrowanych ofert: 1
    W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
    1) Pani Anna Ciesielska

    W/w kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, które zostanie przeprowadzona dnia 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej, ul. Grunwaldzka 14.    Przewodnicząca komisji
    Marlena Fidos
  • SEKRETARZ SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    Początek pracy:
    1.9.2019
   • Uwagi:
    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

    SEKRETARZA SZKOŁY
    nazwa stanowiska pracy

    w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi


    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Ciesielska.
    Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    Pani Anna Ciesielska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz pożądany staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły.


    Dyrektor Szkoły
    Marlena Fidos
  • Sekretarz SZKOŁY

   • Wymiar godzin:
    cały etat
    Początek pracy:
    1 czerwca 2020 r.
   • Uwagi:
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej
    z Oddziałami Integracyjnymi
    ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    SEKRETARZ SZKOŁY


    1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 14, 78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156

    2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
    3. Okres zatrudnienia: od 1 czerwca 2020 r.
    4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
    5. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
    6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128, ze zm.)

    Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
    1) jest obywatelem polskim,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
    7) staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.

    7. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość pracy i procedury biurowej,
    2) znajomość podstaw księgowości,
    3) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,
    4) umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
    5) znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
    6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    7) umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
    8) umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

    8. Ogólny zakres obowiązków:
    1) Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
    2) Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
    3) Prowadzenie AKT osobowych.
    4) Sporządzanie budżetu jednostki
    5) Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
    6) Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik, Vulcan),
    7) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
    8) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
    9) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.:
    a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
    b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
    c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
    d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.,
    e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
    10) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

    9. Wykaz wymaganych dokumentów:
    1) Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
    2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
    3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
    5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),
    6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    8) oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

    Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

    10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


    11. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
    1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być wysłane (poczta tradycyjna, mail) lub dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
    a) Termin złożenia dokumentów: do 20 maja 2020 r. roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
    b) Miejsce złożenia dokumentów lub przesłania dokumentów:
    ­ adres stacjonarny: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
    ­ mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl
    c) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
    d) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

    12. Dalszy tok postępowania:
    I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 21 maja 2020 r.
    II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 23 maja 2020 roku

    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

    Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:
    1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
    2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/
    3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie
    Marlena Fidos

    załączniki dostępne na BIP