• Regulamin biblioteki szkolnej

    • PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

     1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (rodzicom udostępniane są książki na kartę ich dziecka).
     2. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie. Zabrania się spożywania posiłków.
     3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
     4. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. Wypożyczeń dokonuje się protokolarnie.
     5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
     6. Na koniec roku szkolnego w każdej klasie najlepszy czytelnik otrzymuje nagrodę książkową lub dyplom.
     7. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
     8. Chętni uczniowie i nauczyciele, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,  mają prawo do wypożyczenia literatury na okres wakacji.
     9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką za pomocą obiegówki.
     10. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki.

      

     WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

     1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
     2. Ze zbiorów biblioteki można wypożyczyć nie więcej niż 3 książki.
     3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
     4. W sytuacji braku wystarczającej ilości lektur szkolnych bibliotekarz w ramach współpracy dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek znajdujących się w środowisku.
     5. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
     6. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez bibliotekarza.
     7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

      

     REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

     1.Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.

     2.Udostępnione książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

     3.Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.

     4.Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno notować, zaznaczać.

     5.Rodzice uczniów podpisują umowę użyczenia podręczników na określony rok szkolny i stosują się do określonych tam przepisów.

      

     KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

     1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
     2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
     3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
     4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
     5. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
     6. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych. 
     7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawiania na własną rękę.
     8. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).
     9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.