• NOWA STRONA - okres pracy zdalnej

     • Szanowni Rodzice, w zakładce O SZKOLE powstała nowa podstrona OKRES PRACY ZDALNE ... tu będą również umieszczane informacje na temat organizacji pracy szkoły w okresie PANDEMII.

       

                                                                                       Zapraszamy!!!

       

       

      https://spgoscino.edupage.org/a/okres-pracy-zdalnej

       

       

     • Powraca możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Zespole Szkół w Gościnie – Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi od dnia 25 maja 2020 r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. istnieje możliwość zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Możliwość taka skierowana jest w pierwszej kolejności do tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Uczestnictwo dzieci nie jest obowiązkowe i wymaga deklaracji rodzica/prawnego opiekuna. Osoby zainteresowane taką formą opieki nad dziećmi powinny zapoznać się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA Zespołu Szkół w Gościnie – Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w trakcie EPIDEMII COVID-19, która będzie obowiązywała w trakcie zajęć, a następnie wypełnić DEKLARACJĘ i OŚWIADCZENIE.  

      Dokumenty umieszczone są w wersji edytowalnej, proszę o ich uzupełnienie i przekazanie do przedszkola jedną z proponowanych dróg:

      1. droga elektroniczna: adres mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl

      2. drogą tradycyjną: siedziba Przedszkola, ul. Kościuszki 5, wejście główne do szkoły od ulicy Kościuszki.

      Ze względów organizacyjnych proszę o szybką decyzję, najlepiej do najbliższego czwartku 21 maja  decyzję.

       Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły.

       

                                                                                       Z wyrazami szacunku

     • NABÓR na wolne stanowisko SEKRETARZA SZKOŁY !!!

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

       

      z Oddziałami Integracyjnymi

      ogłasza nabór na wolne stanowisko:

       

      SEKRETARZ SKOŁY

       

       

      1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

       

      Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi,                                                                    ul. Grunwaldzka 14,  78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156

       

      1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
      2. Okres zatrudnienia: od 1 czerwca 2020 r.  
      3. Rodzaj umowy: umowa  o pracę
      4. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły
      5. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128,  ze zm.)

       

      Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

      1. jest obywatelem polskim,
      2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
      3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
      4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
      5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
      6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
      7. staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.

       

      1. Wymagania dodatkowe:
      1. znajomość pracy i procedury biurowej,
      2. znajomość podstaw księgowości,
      3. biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,
      4. umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,
      5. znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
      6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
      7. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
      8. umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

       

      1. Ogólny zakres obowiązków:
      1. Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,
      2. Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
      3. Prowadzenie AKT osobowych.
      4. Sporządzanie budżetu jednostki
      5. Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,
      6. Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik, Vulcan), 
      7. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
      8. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,
      9. Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.: 
       a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, 
       b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
       c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, 
       d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp., 
       e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.
      10.  terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. 


      9. Wykaz wymaganych dokumentów:

      1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.
      2. CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
      3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
      4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
      5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),
      6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,
      7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
      8. oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

       

      Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

       

      1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

       

       

      1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
      1. Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być wysłane (poczta tradycyjna, mail) lub dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
      1. Termin złożenia dokumentów: do 20 maja 2020 r.  roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),
      2. Miejsce złożenia dokumentów lub przesłania dokumentów: 
      • adres stacjonarny: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.
      • mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl
      1. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
      2. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

       

      1. Dalszy tok postępowania:

      I etap  - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 21 maja 2020 r.   

      II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 23 maja 2020 roku

       

      Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

       

      Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:

      1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/
      2. Stronie internetowej szkoły:  https://spgoscino.edupage.org/
      3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.

       

      Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie

      Marlena Fidos