• Dofinansowanie w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”

     • Gmina  Gościno otrzymała informację o przyznaniu grantu w wysokości  62 485,08 zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

      Grantodawcą  jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
      Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.
      Przyznany grant gmina Gościno przeznaczy na zakup wskazanych we wniosku o dofinansowanie  środków ochrony osobistej typu rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, kombinezony, fartuchy, a także środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji m.in. mopy parowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, generatory ozonu, pleksę ochronną, termometry,  papierowe ręczniki. Zakupiony sprzęt i środki przekazane zostaną do: 

      1. Zespołu Szkół w Gościnie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. majora Henryka Sucharskiego   oraz  Przedszkole  z  Oddziałami Integracyjnymi.

      2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Robuniu.

      Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada br.